ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17368 นางสาววรัญญา เสริมศิริ ม.6/4
2 17389 นางสาวสายธาร สุขจิตร ม.6/4
3 17505 นางสาวรพีพร แสนมี ม.6/4
4 18334 นางสาววรรณิสา อุ่นเรือง ม.6/4
5 19037 เด็กชายชัยทัต ทั่งประโคน ม.3/1
6 19042 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จัตุกูล ม.3/1
7 19061 เด็กชายภาณุวิชญ์ นาราช ม.3/1
8 19078 เด็กหญิงสิริวิมล ประจักษ์ ม.3/1
9 19465 เด็กหญิงธีราภรณ์ ตู้ไธสง ม.3/10
10 19473 เด็กหญิงเพียงขวัญ เสียมเพ็ชร ม.3/10
11 19480 เด็กหญิงอริสรา ปัญญาประดิษฐ์ ม.3/10
12 20992 เด็กหญิงไปรยา ด้วงชำนาญ ม.3/1