ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19222 เด็กชายพลกฤต บุตรหึง ม.3/5
2 19245 เด็กหญิงภัทรวดี เสนาะเสียง ม.3/5
3 19246 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ หงษ์วิเศษ ม.3/5
4 19251 เด็กหญิงรวงข้าว ทานา ม.3/5
5 19252 เด็กหญิงรวิสรา มาบิดา ม.3/5
6 19255 เด็กหญิงวดีภัทร สุวรรณ ม.3/5
7 19650 เด็กชายภาณุพงศ์ สุดหอม ม.3/5
8 20971 เด็กชายวงศกร ไพสีขาว ม.3/5