ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18166 นางสาวกัญญาณัฐ วัชระวรพันธ์ ม.5/2
2 18174 นางสาวจุฬารัตน์ เนาวบุตร ม.5/2
3 18180 นางสาวธนิดตา สาระสุข ม.5/2
4 18181 นางสาวธมนวรรณ ศีรหาวงค์ ม.5/2
5 18195 นางสาวเพิ่มพร พรหมโสฬส ม.5/2
6 18200 นางสาวมยุรี อุ่นเรือง ม.5/2
7 18593 นางสาวพัชรี แก้วกลม ม.4/6
8 18594 นางสาวพัชรี จันทร์นอก ม.4/6
9 18598 นางสาวพาทินธิดา อุ่นเรือง ม.4/6
10 18680 นายอามินทร์ ใบคาน ม.4/2
11 19081 เด็กชายกรรณสูตร สุขนางรอง ม.3/2
12 19091 เด็กชายจิรชัย จันประทัด ม.3/2
13 19094 เด็กชายเจษฎาพร บุญตาแสง ม.3/2
14 19104 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์ ถนอมบุญ ม.3/2
15 19112 เด็กหญิงเกดสะรา พ่อมี ม.3/2
16 19223 เด็กชายพัทธดนย์ เกาแกกูล ม.3/5
17 19390 เด็กชายกฤตเมธ วิงประโคน ม.3/9
18 19395 เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ซ่อนกลิ่น ม.3/9
19 19396 เด็กชายธนภัทร วิภาวดีสกุล ม.3/9
20 19402 เด็กชายพัชรพล ทองเกลีย ม.3/9
21 19403 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองโพธิ์ ม.3/9
22 19404 เด็กชายรัฐภูมิ พุทธา ม.3/9
23 19405 เด็กชายวงศธร วระดล ม.3/9
24 19659 เด็กหญิงสุภา อุสหดี ม.3/2
25 20937 นางสาวฐิตาภรณ์ แสงรัมย์ ม.4/11