ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17284 นางสาวบัณฑิตา ศรีประโคน ม.6/3
2 17285 นางสาวประภัสสร นิสังข์รัมย์ ม.6/3
3 17429 นางสาวอรัญญา ไกรหอม ม.6/3
4 17776 นายจักรพันธ์ สมบูรณ์ธรรม ม.5/6
5 17917 นายรัฐภูมิ ทวีสวย ม.5/9
6 17990 นายสุทธิพงษ์ กลางนอก ม.5/9
7 17994 นายสุรเชษฐ์ โถสี ม.5/9
8 17996 นายอนุชา ชมภูเพชร์ ม.5/9
9 17998 นายอภิวัฒน์ รุ่นเจริญ ม.5/9
10 18001 นายเอกภพ ดาทอง ม.5/9
11 18002 นายเอเซีย เทพคำ ม.5/9
12 18011 นางสาวสุนิสา เสมารัมย์ ม.5/10
13 18497 นางสาวชนัญชิดา หมอดี ม.4/4
14 18599 นางสาวพิกุล แซ่วื่อ ม.4/4
15 18690 นางสาวสุภาพร แก่นนวลศรี ม.4/4
16 18738 นางสาวกมลทิพย์ พรมโสฬส ม.4/2
17 18739 นางสาวกมลรัตน์ พรมโสฬส ม.4/3
18 18746 นางสาวปัญญาพร แม้นสุรา ม.4/2
19 18755 นางสาวศุจินันท์ ยอดเยี่ยมแกร ม.4/2
20 18976 นางสาวสุชานาถ ดงกันจ่า ม.5/10
21 18982 นางสาวกัญชพร จงวงค์ ม.6/3
22 19665 นายณภัทร คงสกุล ม.5/6
23 19695 นายศิวกร ทาสีทอง ม.5/10
24 20187 เด็กหญิงณิชนันท์ วงศรีเขา ม.2/11
25 20191 เด็กหญิงธัญญาดา ยังวารี ม.2/11
26 20197 เด็กหญิงปานไพลิน บุรีรัตน์ ม.2/11
27 20287 นายเรืองฤทธิ์ คมทอง ม.5/9
28 20289 นายสุริยะ ชะร่างรัมย์ ม.5/9
29 20333 นางสาวอริษา ศิลาพงษ์ ม.5/10
30 20868 นางสาวจิรัชญา เทียบมา ม.4/4