ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18765 นายตะวัน อาจเอื้อม ม.4/2
2 18782 นางสาวชลธิชา สิลาคม ม.4/2
3 18794 นางสาวไพลิน โสมัสสา ม.4/2
4 18801 นางสาวสโรชา ไชยบุตร ม.4/5
5 18840 นางสาวนิศา โมงเลี่ยม ม.4/5
6 19125 เด็กชายฌานวัฒน์ นามแสง ม.3/3
7 19129 เด็กชายณัฐพล มลิสาร ม.3/3
8 19138 เด็กชายธนกฤต วงษ์เจริญ ม.3/3
9 19144 เด็กหญิงจุฑารัตน์ นำลอง ม.3/3
10 19149 เด็กหญิงชมภูนุช คมทอง ม.3/3
11 19150 เด็กหญิงชลดา นาแพง ม.3/3
12 19155 เด็กหญิงญาณศิริ ปาคำทอง ม.3/3
13 19156 เด็กหญิงญาณิศา หอมเทียม ม.3/3
14 19157 เด็กหญิงฐิติชญา ทองสุภาพ ม.3/3
15 19158 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ผาสุข ม.3/3
16 19159 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จูประโคน ม.3/3
17 19162 เด็กหญิงณิชานาฏ สิงห์ขรเขต ม.3/3
18 19163 เด็กหญิงดวงพร หอมประพันธ์ ม.3/3
19 19164 เด็กหญิงทองเพชรพลอย ดอนลาดลี ม.3/3
20 19165 เด็กหญิงทัตพิชา โก๊ะรัมย์ ม.3/3
21 19707 เด็กชายวิษณุ อภิเนตร ม.3/3
22 20092 เด็กหญิงขวัญฤดี ชะชางรัมย์ ม.2/9
23 20098 เด็กหญิงณิชกานต์ สาดนอก ม.2/9
24 20099 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ราษสกล ม.2/9
25 20114 เด็กหญิงหทัยชนก สุขสำราญ ม.2/9
26 20115 เด็กหญิงหทัยชนม์ สุขสำราญ ม.2/9
27 20320 เด็กชายนัฒวุตณ์ พวงแสง ม.3/3