ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17956 นายศักดิธัช สุขะ ม.5/2
2 17989 นายสรยุทธ รักษาสมบัติ ม.5/3
3 18409 นายเศวดีภ์ ศิริโยทา ม.4/6
4 18708 นางสาวอัญชิสา ฐานวิสัย ม.4/10
5 18757 นางสาวสุภิญญา ชารัมย์ ม.4/10
6 18761 นายเกียรติศักดิ์ กระแสโสม ม.4/1
7 18773 นายศิวยุทธ ราศา ม.4/1
8 19216 เด็กชายพงศกร เกษร ม.3/5
9 19225 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ กว่างสนิท ม.3/5
10 19228 เด็กชายพีรภัทร บุญหมั่น ม.3/5
11 19230 เด็กชายพีรวิชญ์ ชุยรัมย์ ม.3/5
12 19461 เด็กหญิงฑิฆัมพร ชาติมนตรี ม.3/10
13 19468 เด็กหญิงพริมารตา ทองเกลี้ยง ม.3/10
14 19476 เด็กหญิงวณิชยา ศรีละออง ม.3/10
15 19555 นายมินทร์ธาดา พานนท์ ม.6/4
16 19557 นายสิทธิชัย เมฆะ ม.6/4
17 19666 นางสาวปิยะฉัตร ปุ้ยสิน ม.4/10
18 19701 เด็กชายอนุชา กล้าหาญ ม.3/5
19 20032 เด็กชายกษิดิส สุรกุล ม.2/8
20 20086 เด็กชายรัฐศาสตร์ สุโขพันธ์ ม.2/9
21 20190 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โคตรเนตร ม.2/11
22 20192 เด็กหญิงนันทกา มหาโยชน์ธนิศร ม.2/11
23 20193 เด็กหญิงนันท์นภัส ถิ่นเจริญภานนท์ ม.2/11
24 20195 เด็กหญิงปาณรพี พรมศรี ม.2/11
25 20199 เด็กหญิงพรประภา จันทร์สม ม.2/11
26 20206 เด็กหญิงอภิษฎา รัตถา ม.2/11
27 20208 นายกฤษณะ โป่งเส็ง ม.5/1
28 20209 นายจิระพงษ์ สีหามาตย์ ม.5/1
29 20353 เด็กหญิงสุพิชญา ภูมิเรศสุนทร ม.2/8
30 20852 นางสาวเมสลิสา นาดี ม.4/1