ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20076 เด็กชายนิรุช ใจกล้า ม.2/9
2 20080 เด็กชายณภัทร ศิริวัฒน์ ม.2/9
3 20081 เด็กชายณัฐพร สุระขันธ์ ม.2/9
4 20082 เด็กชายจิราพงศ์ กรุมรัมย์ ม.2/9