ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18842 นางสาวพัชรีวรรณ เลิศสัจธรรม ม.4/5
2 18843 นางสาวพุทธัฑฒการี ดียิ่ง ม.4/5
3 19168 เด็กชายธนากร เพชรแก้ว ม.3/4