ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19173 เด็กชายธีรพงษ์ เรืองไพศาล ม.3/4
2 19174 เด็กชายธีรพัฒน์ แทนสา ม.3/4
3 19175 เด็กชายธีวสุ เงินงอกงาม ม.3/4
4 19177 เด็กชายนรินทร มากกว่าวงค์ ม.3/4
5 19180 เด็กชายนัฐวุฒิ นวมมี ม.3/4
6 19181 เด็กชายนัฐวุฒิ อ่อนสลวย ม.3/4
7 19184 เด็กชายปฏิณญา ดีราชรัมย์ ม.3/4
8 19186 เด็กชายปรเมศวร์ ทิมา ม.3/4
9 19190 เด็กหญิงธัญรดา คงสืบ ม.3/4
10 19194 เด็กหญิงนาเดีย เปรงปราง ม.3/4
11 19195 เด็กหญิงน้ำฝน ปานหัตถา ม.3/4
12 19196 เด็กหญิงนิธิสา ปัญญา ม.3/4
13 19198 เด็กหญิงปฐมพร ชำนาญกอง ม.3/4
14 19199 เด็กหญิงปณิดา ยอดนางรอง ม.3/4
15 19201 เด็กหญิงปนัดดา คงทน ม.3/4
16 19206 เด็กหญิงปิยมน เซียงโส ม.3/4
17 19208 เด็กหญิงปุณยาพร กินรัมย์ ม.3/4
18 19212 เด็กหญิงสิริวิมล ตรีวิเศษ ม.3/4
19 19712 เด็กหญิงอรัญญา ทองโพธิ์ ม.3/4
20 20983 เด็กชายชัยณรงค์ ศรีเพิ่มพร ม.3/4