ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17370 นางสาววราภรณ์ บริสุทธิ์ ม.6/4
2 17414 นางสาวสุธิมา ฉลวยแสง ม.6/3
3 17424 นางสาวสุวภัทร เส็งไทยแท้ ม.6/4
4 17935 นางสาวมิรันตี กระแสโสม ม.5/3
5 17936 นางสาวมุรินทร์ญา บริสุทธิ์ ม.5/3
6 17939 นางสาวยุพารัตน์ ชินสำโรง ม.5/3
7 18055 นางสาวกัลยรัตน์ สายลาม ม.5/3
8 18607 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีกิมแก้ว ม.4/11
9 18609 นางสาวภานุมาศ วรเชษฐ์ ม.4/11
10 18709 นางสาวธนาธิติกัญจน์ หงษ์วิเศษ ม.4/3
11 18711 นางสาวอินทิรา บุญทา ม.4/3
12 19114 เด็กหญิงขวัญข้าว สนสวย ม.3/2
13 19117 เด็กหญิงเขมิกา แก้วประสงค์ ม.3/2
14 19120 เด็กหญิงจันทร์นภา เพ็ชร์สี ม.3/2
15 19213 เด็กชายปราบดา ปิดตาระพา ม.3/5
16 19214 เด็กชายปริญญา พิลาวุธ ม.3/5
17 19215 เด็กชายปิยวัฒน์ ยังจันทร์อินทร์ ม.3/5
18 19219 เด็กชายพงศ์ภัค เวสสันดร ม.3/5
19 19498 เด็กหญิงกีรติกา คำระหงษ์ ม.3/11
20 19526 เด็กหญิงอริศรา ราชธรรมมา ม.3/11
21 19550 นางสาวทิพย์พัชศร บาลโสง ม.6/3
22 20058 เด็กหญิงณัฐพร เพ็งจันทร์ ม.2/8
23 20343 เด็กหญิงเปมิกา มีมา ม.3/2
24 20348 เด็กหญิงมรกต ศรีปัญญา ม.2/7
25 20947 นางสาวอรนารี สอนบุญชู ม.4/11