ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19116 เด็กหญิงขวัญฤทัย พวงแสง ม.3/2
2 19257 เด็กชายยศวัฒนา บุญทา ม.3/6
3 19261 เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงพันธุ์ ม.3/6
4 19265 เด็กชายวีรภัทร อนาตเนตร ม.3/6
5 19283 เด็กหญิงวริศรา โสมะมี ม.3/6
6 19284 เด็กหญิงวิไลวรรณ พางาม ม.3/6
7 19285 เด็กหญิงศริสา ตรีแก้ว ม.3/6
8 19292 เด็กหญิงศิริพร ศิริสวัสดิ์ ม.3/6
9 19294 เด็กหญิงศุนันธภร อาวุธพันธ์ ม.3/6
10 19295 เด็กหญิงศุภกานต์ ตรีกูล ม.3/6
11 19297 เด็กหญิงสงกรานต์ วันสา ม.3/6
12 19298 เด็กหญิงสริดา หาญกลาง ม.3/6
13 19656 เด็กหญิงเกจษราภรณ์ สุทธิ ม.3/6