ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19124 เด็กชายไชยภพ สาสูงเนิน ม.3/3
2 19128 เด็กชายณัฐพงศ์ พวงขจร ม.3/3
3 19131 เด็กชายณัฐวรรธน์ เจตบุตร ม.3/3
4 19137 เด็กชายทวีทรัพย์ แท่งทองหลาง ม.3/3
5 19141 เด็กชายธนวัฒน์ เหลืองสุข ม.3/3
6 19142 เด็กชายธนัช ดำเอี่ยมดี ม.3/3
7 19143 เด็กชายวีรภัทร คำใส ม.3/3
8 19171 เด็กชายธนาธิป ถุนนอก ม.3/4
9 19183 เด็กชายเนตรมงคล จัตวาที ม.3/4
10 19185 เด็กชายปรมินทร์ ทั่งประโคน ม.3/4
11 19187 เด็กชายปรวิทย์ คิดชอบ ม.3/4
12 19218 เด็กชายพงศพัศ ฟักเงิน ม.3/5
13 19220 เด็กชายพชรพล วงษ์แก้ว ม.3/5
14 19221 เด็กชายพรพิพัฒน์ ชีวคุณานนท์ ม.3/5
15 19224 เด็กชายพัธนันท์ จันทเขต ม.3/5
16 19226 เด็กชายพีรพัฒน์ จีนใจนาม ม.3/5
17 19231 เด็กชายภาณุพงศ์ พาไทยสงค์ ม.3/5
18 19232 เด็กชายภาณุวิชญ์ งามเลิศ ม.3/5
19 19233 เด็กชายเมธาวิน เกตุแก้ว ม.3/5
20 19278 เด็กหญิงวรัญญา ชินราช ม.3/6
21 19300 เด็กหญิงสิริกาญจน์ วัชราภรณ์ ม.3/6
22 19327 เด็กหญิงสุพัชชา อาสาคะติ ม.3/7
23 19333 เด็กหญิงอณิชา สีเสน ม.3/7
24 19335 เด็กหญิงอนัญญา แดงวิบูลย์ ม.3/7