ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19322 เด็กหญิงสุชาวดี บุตรวาปี ม.3/7
2 19337 เด็กหญิงอภิญญา แสงสกุล ม.3/7
3 19340 เด็กหญิงอรญา ศิลาคม ม.3/7
4 19342 เด็กหญิงอรอุมา ปานใจนาม ม.3/7
5 19711 เด็กหญิงจิราภา เพียงคาม ม.3/7