ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17528 นายณภัทร ดีโสภา ม.6/5
2 17543 นางสาวเจนพิชชา เตือยตุ่น ม.6/5
3 17546 นางสาวณภัทร แสงใส ม.6/5
4 17554 นางสาวแมร์ทิพย์ ภูมิพันธุ์ ม.6/5
5 17558 นางสาวศศิธร อนาถเนตร ม.6/5
6 17562 นางสาวสุกัญญา ไพรัตน์ ม.6/5
7 17565 นางสาวอรวี ปัญญาประดิษฐ์ ม.6/5
8 19321 เด็กหญิงสุชานารถ ประนางรอง ม.3/7
9 19323 เด็กหญิงสุณิตา ดำเนินงาม ม.3/7
10 19325 เด็กหญิงสุนิษา เพ็งจันทร์ ม.3/7
11 19343 เด็กหญิงอาภัสสรา เหนือคูเมือง ม.3/7