ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19110 เด็กหญิงกาญจนา วงศ์เพ็ชร ม.3/2
2 19205 เด็กหญิงปัณฑิตา ส้มสาย ม.3/8
3 19250 เด็กหญิงมานิตา มณีแสง ม.3/8
4 19354 เด็กชายอิทธิวัชร์ เปรียวไธสง ม.3/8
5 19357 เด็กชายสถาพร ชอบเสร็จ ม.3/8
6 19362 เด็กหญิงกชพร บุญมามอญ ม.3/8
7 19363 เด็กหญิงกานต์พิชชา กานนท์บริสุทธิ์ ม.3/8
8 19364 เด็กหญิงเกล้ากัลญา นิรัมย์ ม.3/8
9 19365 เด็กหญิงจิณณรัตน์ ลมประโคน ม.3/8
10 19366 เด็กหญิงจิดาภา พรหมโสฬส ม.3/8
11 19368 เด็กหญิงชนิกานต์ นามสะอาด ม.3/8
12 19373 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เฝ้าถนอม ม.3/8
13 19379 เด็กหญิงพรศิริ อาสานอก ม.3/8
14 19380 เด็กหญิงเมธาวี ดวงบุตร ม.3/8
15 19386 เด็กหญิงสวรรยา คงสกุล ม.3/8