ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19069 เด็กชายสรวิศ มูลสิงห์ ม.3/1
2 19075 เด็กหญิงขนิษฐา บึงไกร ม.3/1
3 19105 เด็กหญิงกฤษณา เชื้อเดิม ม.3/2
4 19119 เด็กหญิงจรัสรวี สวายสอ ม.3/2
5 19123 เด็กหญิงณิชกานต์ ม่วงสำเภา ม.3/2
6 19319 เด็กชายอุรุพงษ์ เขาวิมาร ม.3/7
7 19326 เด็กหญิงสุพรรณษา แก่นพุดซา ม.3/7
8 19330 เด็กหญิงสุวดี เทียมเมฆ ม.3/7
9 19339 เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรจันทร์ ม.3/7
10 19341 เด็กหญิงอรรัมภา พนารินทร์ ม.3/7
11 19401 เด็กชายเปรมกิตต์ สาระพิศ ม.3/9
12 19409 เด็กชายสิริศักดิ์ สุขสิริโรจนกุล ม.3/9
13 19412 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกษมศิริวัฒน์ ม.3/9
14 19415 เด็กหญิงณัฐสุดา ฉาไธสง ม.3/9
15 19416 เด็กหญิงนริศรา ขาลพรหม ม.3/9
16 19417 เด็กหญิงเบญญาภา สุริทะรา ม.3/9
17 19418 เด็กหญิงปริตา ชนะศรี ม.3/9
18 19419 เด็กหญิงปริศรา เส็งนา ม.3/9
19 19421 เด็กหญิงมนตกานต์ สารสุข ม.3/9
20 19423 เด็กหญิงรสนันท์ พุกรัดกรุด ม.3/9
21 19424 เด็กหญิงรัตติกาลต์ ศรีกุลา ม.3/9
22 19425 เด็กหญิงศราสินี นามศรี ม.3/9
23 19428 เด็กหญิงสุทธิดา สมพล ม.3/9
24 19429 เด็กหญิงสุนิสา นามยันต์ ม.3/9
25 19430 เด็กหญิงสุภาวิณี เศษสุวรรณ์ ม.3/9
26 19431 เด็กหญิงสุวรรณนี ประทุม ม.3/9
27 19432 เด็กหญิงอนงค์ สิบทัศน์ ม.3/9
28 19434 เด็กหญิงอรวรา เหลืองสุข ม.3/9
29 19435 เด็กหญิงอินทิรา ฉวิงรัมย์ ม.3/9
30 19710 เด็กหญิงนุชนาฏ เป็นนวล ม.3/7