ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17457 นางสาวกมลชนก ศรีบรรเทา ม.6/5
2 17466 นางสาวธนัญชนก บุญชู ม.6/5
3 19437 เด็กชายณัฐชนน เกาแกกูล ม.3/10
4 19474 เด็กหญิงมณีรัตน์ บุตรจันทร์ ม.3/10
5 20182 เด็กหญิงกรรณิกา แปลงไลย์ ม.2/11
6 20183 เด็กหญิงจอมขวัญ อรุณศรี ม.2/11
7 20189 เด็กหญิงธนัชพร เมืองสีดา ม.2/11
8 20203 เด็กหญิงวิมัชชนียา นาคประโคน ม.2/11
9 20204 เด็กหญิงศศิพัชร์ พระจันทร์ ม.2/11