ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19448 เด็กหญิงกนกพร จันทร์อยู่จริง ม.3/10
2 19450 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีสานุ ม.3/10
3 19456 เด็กหญิงจิรวรรณ พรมมา ม.3/10
4 19460 เด็กหญิงญาณิศา จันทร์อยู่จริง ม.3/10
5 19462 เด็กหญิงณัฐชา ปันรัมย์ ม.3/10
6 19464 เด็กหญิงธนภรณ์ สวนเกษ ม.3/10
7 19466 เด็กหญิงบัวตะวัน อาจเอื้อม ม.3/10
8 19470 เด็กหญิงพัชราภา อย่าเสียสัตย์ ม.3/10
9 19471 เด็กหญิงพัชราวดี อ่อนศรี ม.3/10
10 19472 เด็กหญิงเพชรลดา ปักษี ม.3/10