ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19482 เด็กชายเจนวิทย์ เที่ยงนิล ม.3/11
2 19483 เด็กชายเจษฎาพร นุชเนื่อง ม.3/11
3 19486 เด็กชายณฐดนย์ ตลับทอง ม.3/11
4 19487 เด็กชายณัฐพงศ์ ยอดเยี่ยมแกร ม.3/11
5 19489 เด็กชายแทนธวัช ธรรมชาติ ม.3/11
6 19490 เด็กชายธนากร อุ่นคำ ม.3/11
7 19492 เด็กชายพีรภาส คชชาญ ม.3/11
8 19493 เด็กชายภัทรดนย์ บุตรศรีภูมิ ม.3/11
9 19495 เด็กชายเสฏฐวุฒิ พะมุลิลา ม.3/11
10 19496 เด็กชายอลงกรณ์ เหมทอง ม.3/11
11 20904 นายชนะศึก อินศรีเมือง ม.4/9