ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17443 นายชนะศึก ยอดนางรอง ม.6/4
2 17481 นายภานุพงษ์ ศรีสมศักดิ์ ม.6/3
3 17550 นางสาวประภัสสร เกิดช่อ ม.6/5
4 18167 นางสาวกัลยกร นางาม ม.5/2
5 18992 นายธนรัชต์ ไตรยราช ม.6/4
6 19291 เด็กหญิงศิริประภา สุทธิสาร ม.3/6
7 19303 เด็กชายสุภมิตร ดำปานดี ม.3/7
8 19304 เด็กชายสุรเชษฐ์ สารัมย์ ม.3/7
9 19305 เด็กชายสุรเดช ทรงเหล็กสิงห์ ม.3/7
10 19306 เด็กชายแสงปัญญา ลามังกูน ม.3/7
11 19310 เด็กชายอนุชิต อินทร์ขาว ม.3/7
12 19313 เด็กชายอภิรักษ์ พลเยี่ยม ม.3/7
13 19314 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองไพศาล ม.3/7
14 19317 เด็กชายอุดมศักดิ์ บุญเลิศ ม.3/7
15 19334 เด็กหญิงอนัญญา แก้วกำกง ม.3/7
16 19484 เด็กชายเจษฏา วงมามี ม.3/11
17 19485 เด็กชายชนะภัย หงษ์หา ม.3/11
18 19488 เด็กชายตรีวุฒิ ตุ่นเจริญ ม.3/11
19 19615 นายศุภกฤษ์ เกษฎา ม.6/8
20 19616 นายสหภาพ ปุ่มประโคน ม.6/8
21 19617 นายอติพร มีแก้ว ม.6/8
22 20120 เด็กชายกิตติกรณ์ พวงจำปี ม.2/10
23 20133 เด็กชายศิรภัทร กองน้อย ม.2/10
24 20857 นายพุฒิพงษ์ สนุกบุรีรัมย์ ม.4/2
25 20950 เด็กหญิงสุนทราภรณ์ จำปีกาง ม.3/6
26 20970 เด็กหญิงณัฐณิชา ติ่งนางรอง ม.3/5