ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18651 นางสาวษมานันท์ หินกรอก ม.4/1
2 18686 นางสาวสุภัชชา ไชยวงค์ ม.4/1
3 18784 นางสาวฑิตฐิตา นุ่มนวลศรี ม.4/1
4 18789 นางสาวนิภาดา ดวงศรี ม.4/1
5 18804 นางสาวอรุโณทัย สานนท์ ม.4/1
6 18809 นายกานน ศรีนามบุรี ม.4/1
7 18821 นายบูรพา นุชสาย ม.4/1
8 18851 นางสาวสุกัญญา สุขจิตร ม.4/1
9 20843 นายไพรพงศ์ เพชรศรี ม.4/1
10 20846 นางสาวจิรนันท์ เกิดมี ม.4/1
11 20848 นางสาวทิพย์อักษร ทศนานน ม.4/1
12 20851 นางสาวพีรยา จันทร์แจ้ง ม.4/1