ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18142 นางสาวศศิกานต์ สำรวจวงศ์ ม.5/5
2 18146 นางสาวศิรประภา นวลสำลี ม.5/5
3 18148 นางสาวศุภกานต์ บุญศักดาพร ม.5/5
4 18157 นางสาวอาภาภัทร มวยกระโทก ม.5/5
5 18500 นางสาวชลลดา พลเมือง ม.4/2
6 18501 นางสาวชลินทร ศิริสุข ม.4/2
7 19286 เด็กหญิงลักษมี ศรีหอม ม.3/6
8 19651 เด็กหญิงภรณิภา ภารชัย ม.3/6