ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18449 นางสาวกัญญาพัชร จินดาศรี ม.4/3
2 18456 นางสาวกุลสตรี บัวแสง ม.4/3
3 18459 นางสาวเกวลี สุขเกษม ม.4/3
4 18466 นางสาวจิดาภา อุ่นเรือง ม.4/3
5 18544 นางสาวธิญาดา สมสอางค์ ม.4/3
6 18649 นางสาวศุภาพร มีเทียน ม.4/3
7 18660 นางสาวสุธิดา สุนทรรักษ์ ม.4/3
8 18685 นางสาวกัญลญา พันสาง ม.4/2
9 18696 นางสาวอนันตญา ถิ่นเจริญภานนท์ ม.4/6
10 18698 นางสาวอนุธิดา กิดเกียน ม.4/6
11 18736 นายแสงสุรีย์ นุศาสตร์สังข์ ม.4/9
12 18790 นางสาวบัณฑิตา จงมุม ม.4/3
13 18799 นางสาวศศินภา ข้าวขาว ม.4/3
14 18822 นายเปรม เบญจศสาตร์ ม.4/1
15 19016 นายพงษ์เพ็ชร์ ทองมี ม.4/7
16 19436 เด็กชายกิตติพงษ์ ฝ่ายเทศ ม.3/10
17 19438 เด็กชายปุณยพัฒน์ สาแก้ว ม.3/10
18 19439 เด็กชายปุณยวิชช ศรีเชียงสา ม.3/10
19 19441 เด็กชายภูตะวัน จำปาแก้ว ม.3/10
20 19442 เด็กชายรวิภูมิ์ ยอดนางรอง ม.3/10
21 19444 เด็กชายวัชรพงศ์ โสภาพล ม.3/10
22 20164 เด็กชายจอมพล โรจนบัณฑิต ม.2/11
23 20168 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ นวสุธารัตน์ ม.2/11
24 20169 เด็กชายธีรดนย์ เนตรภักดี ม.2/11
25 20170 เด็กชายธีร์ปกรณ์ เบ็ญจศาสตร์ ม.2/11
26 20172 เด็กชายปภัสชล สุมหิรัมย์ ม.2/11
27 20173 เด็กชายป้องคุณ สิงหเสนี ม.2/11
28 20177 เด็กชายวุฒิกร จันทะพล ม.2/11
29 20844 นายมานพ บัวงาม ม.4/1
30 20924 นายอภิวัฒน์ สูงแข็ง ม.4/10