ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18455 นางสาวกุลธิดา ใต้สุรา ม.4/3
2 18468 นางสาวจิตสิริมณี ลำมะนา ม.4/3
3 18722 นายธราเทพ เจริญลาภ ม.4/3
4 18725 นายปรัญชัย พนมเจริญสวัสดิ์ ม.4/3
5 18726 นายพงศกร มาเลิศ ม.4/11
6 18728 นายพาณเพชร คำวิเศษ ม.4/1
7 18729 นายพิรชัช พวงแสง ม.4/3
8 18732 นายวชิรา ยังวารี ม.4/1
9 18744 นางสาวฐิตาภา กว่างสนิท ม.4/4
10 18772 นายวรายุทธ โกยชัย ม.4/3
11 19377 เด็กหญิงปริยากร ลักขษร ม.3/8
12 19445 เด็กชายสิรภพ จันดาศรี ม.3/10
13 19453 เด็กหญิงกานต์ระวี โกยชัย ม.3/10
14 20064 เด็กหญิงเปรมฤดี บุราณรมย์ ม.2/8
15 20070 เด็กหญิงศุภกานต์ โจ๊ะโม๊ะ ม.2/8
16 20072 เด็กหญิงสุทธิดา พันธ์พิพิธ ม.2/8