ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18436 นายจักรพงษ์ อรุณศรี ม.4/4
2 18445 นางสาวกนกพร พัลวัล ม.4/4
3 18476 นายธนดล นันไชย ม.4/4
4 18480 นายธีรดา อินทร ม.4/4
5 18503 นางสาวฐานิตา สีหอมกลิ่น ม.4/4
6 18505 นางสาวฐิติวรดา ด้วงประโคน ม.4/4
7 18519 นางสาวภุมริน สิงห์อุดม ม.4/4
8 18523 นายบุญศักดิ์ บุญราศรี ม.4/4
9 18572 นายภัทรพล ปักคำไทย ม.4/4
10 18579 นายภูตะวัน เกตุคง ม.4/6
11 18592 นางสาวพรนภา ดีศิริ ม.4/4
12 18606 นางสาวภัณฑิลา เป็นนวล ม.4/4
13 18610 นางสาวมณีรัตน์ เขยนอก ม.4/4
14 18802 นางสาวสุจิตตรา ธรรมชาติ ม.4/4
15 20847 นางสาวณัฐธิชา วันเปรียงเถา ม.4/1
16 20855 นางสาวอาทิตยาภรณ์ มั่งมี ม.4/1
17 20867 นางสาวขนิษฐา ผะกาเกตุ ม.4/4
18 20869 นางสาวฐิตินันท์ วรรณา ม.4/4
19 20871 นางสาวบุษบากร ทองงาม ม.4/4
20 20872 นางสาวอัญชลี ปินะถา ม.4/4
21 20873 นางสาวอารีรัตน์ สมัครดี ม.4/4