ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17491 นายสหภพ กองเสลา ม.6/5
2 17538 นายอภิชัย จิตอารี ม.6/5
3 18787 นางสาวณัฐนิชา วงษ์ชาดา ม.4/5
4 18829 นางสาวกนกอร บุญประโคน ม.4/5
5 18834 นางสาวญานิกา แว่นประโคน ม.4/5
6 18838 นางสาวธนัชชา สมเพ็ชร ม.4/5
7 18846 นางสาวรัศมี เจริญรัมย์ ม.4/5
8 18852 นางสาวสุชาวดี เจริญศิริ ม.4/5
9 19700 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีดา ม.4/5
10 20861 นางสาวปิยะดา ได้พร้อม ม.4/2
11 20865 นางสาวสิรินยา สุรเนตร ม.4/3
12 20874 นางสาวฐิดาภา ยอดนางรอง ม.4/5