ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17482 นายเมธี ถานโอภาส ม.6/2
2 18587 นายรวีโรจน์ ธัญญศิรินนท์ ม.4/4
3 18589 นางสาวปิยวรรณ พลดงนอก ม.4/6
4 18600 นางสาวพิมพ์ชนก จูกูล ม.4/3
5 18614 นางสาวรพีพร ทรงวิสิทธิ์ ม.4/3
6 18688 นางสาวสุภัทราพันธ์ สีชัยตุง ม.4/10
7 18689 นางสาวสุภัทราภรณ์ สีชัยตุง ม.4/10
8 18692 นางสาวสุวรรนี ทิพย์อักษร ม.4/2
9 18735 นายสารวัตร อุตสาห์ ม.4/3
10 18776 นางสาวกัลย์สุดา กองดวง ม.4/10
11 18793 นางสาวพิทยาภรณ์ ดอนจันทึก ม.4/10
12 18813 นายจิรายุท เป็ดสกุล ม.4/5
13 18816 นายนนทพัทธ์ ศรีกิมแก้ว ม.4/5
14 18819 นายนุธิต เกาะสูงเนิน ม.4/5
15 18832 นางสาวจุฬารัตน์ พลศรีพิมพ์ ม.4/5
16 18833 นางสาวชนาธิป อุ่นเรือง ม.4/5
17 18836 นางสาวณัฐณิชา พันธะไชย ม.4/5
18 18844 นางสาวแพรวรำไพ รูปเรี่ยม ม.4/5
19 18848 นางสาววิชยา พันธ์ชา ม.4/5
20 18853 นางสาวอรัญญา พิลาธร ม.4/5
21 19169 เด็กชายธนากรณ์ ชาญณรงค์ ม.3/4
22 19170 เด็กชายธนาดุล กอแก้ว ม.3/4
23 19258 เด็กชายรฐภูมิ พรมศรี ม.3/6
24 19267 เด็กชายวุฒินันท์ นาโพธิ์ ม.3/6
25 19271 เด็กชายศุพัฒน์ จันแขกหล้า ม.3/6
26 19272 เด็กชายสมเกียรติ ศรีสุรินนท์ ม.3/6
27 20864 นางสาวสกุลตรา สุรเนตร ม.4/3
28 20866 นางสาวอชิรญา ปักสีระเก ม.4/3