ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17301 นางสาวพรรวษา เดชสม ม.6/10
2 17331 นางสาวภัณฑิรา คงสุขมาก ม.6/4
3 17376 นางสาวศลิษา กุยลอยทาม ม.6/10
4 17409 นายอภิรัก เนาวบุตร ม.6/10
5 17417 นางสาวสุพัตรา หอมคมขำ ม.6/10
6 17425 นางสาวสุวิมล ม่วงประโคน ม.6/10
7 17428 นางสาวอรัญญา แสงชา ม.6/10
8 18508 นางสาวณัชชา กรตุ้ม ม.4/11
9 19133 เด็กชายณัฐวัต คุณล้าน ม.3/3
10 19452 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุธรรม ม.3/10
11 19479 เด็กหญิงอนาตาชา ปัญญานิติกุล ม.3/10
12 19638 นางสาวพัณณิตา ฉ่ำโสฬส ม.6/10
13 19639 นางสาววรัญญา ปัจจัยยา ม.6/10
14 19643 นางสาวสงกรานต์ เย็นดี ม.6/10
15 19645 นางสาวอชิรญา ทรงเนียมศรี ม.6/10
16 20360 นางสาวจินตพร จินดามาศ ม.6/10
17 20941 นางสาวณีรนุท ขุมทอง ม.4/11