ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18526 นายพงศกร อุ่นอินทร์ ม.4/5
2 18528 นายพงศ์ธิพันธ์ ผิวพรม ม.4/5
3 18543 นางสาวนิชาภา ทิพย์อักษร ม.4/6
4 18553 นางสาวบุณยานุช กิ่งไทร ม.4/6
5 18562 นางสาวปรีญาภา มูลบัว ม.4/7
6 18578 นายภูตะวัน หวองวิทยา ม.4/6
7 18783 นางสาวญากานดา ศรีตะสังข์ ม.4/6
8 19102 เด็กหญิงกรองกาญจน์ ปานใจนาม ม.3/2
9 19106 เด็กหญิงกฤษณา วะดี ม.3/2
10 19108 เด็กหญิงกัณฐิกา สะเดา ม.3/2
11 19115 เด็กหญิงขวัญธิดา โกยชัย ม.3/2
12 19122 เด็กหญิงจีราพร เดชจรูญ ม.3/2