ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18196 นางสาวแพรวรุ่ง คงกันคง ม.5/5
2 18201 นางสาวมานิตา โยธิโน ม.5/5
3 18288 นางสาวภัทราวดี หงษ์วิเศษ ม.6/3
4 18510 นางสาวณัฐกฤตา จอดกลาง ม.4/6
5 18547 นางสาวนริศรา นาราช ม.4/6
6 18548 นางสาวนัทธกานต์ เหลากูล ม.4/6
7 18551 นางสาวบัวแก้ว กนนางรอง ม.4/6
8 18559 นางสาวปนัดดา วงษ์รัมย์ ม.4/2
9 18564 นางสาวปวิชญา หงษ์คำมี ม.4/4
10 18566 นางสาวปาลินี ม่วงนางรอง ม.4/2
11 18597 นางสาวพัณนิตา บุญธรรมมา ม.4/6
12 18620 นายวริทธิ์ชัย พงษ์สวัสดิ์ ม.4/6
13 18629 นายศิริราช เจียงตรี ม.4/6
14 18778 นางสาวจิรพรรณ เที่ยงธรรม ม.4/5
15 18779 นางสาวจิราวดี จงประโคน ม.4/1
16 18785 นางสาวณชญาพร พวงแก้ว ม.4/5
17 18786 นางสาวณัฐธยาน์ ร่มโพธิ์ ม.4/1
18 18792 นางสาวปัญญดา เชื้อฉุน ม.4/5
19 19279 เด็กหญิงวรัญรัตน์ ยอดนางรอง ม.3/6
20 19281 เด็กหญิงวราภรณ์ สุนทรสีเสน ม.3/6
21 19290 เด็กหญิงศิรประภา ฝ่ายสิงห์ ม.3/6
22 19553 นางสาวสุวนิตย์ สุระขันธ์ ม.6/3
23 19704 นางสาวอัมภิกา อาวุธพันธ์ ม.4/6
24 20142 เด็กหญิงชิดชนก ศรีรักษ์ ม.2/10
25 20145 เด็กหญิงณัฐจิราภา ปานใจนาม ม.2/10
26 20148 เด็กหญิงธันยรัตน์ จันกง ม.2/10
27 20153 เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงศรี ม.2/10
28 20156 เด็กหญิงพิชญพัชร อาจประโคน ม.2/10
29 20157 เด็กหญิงพิมพ์โสภา บุญที ม.2/10
30 20159 เด็กหญิงวณิชยา อาจเอื้อม ม.2/10
31 20162 เด็กหญิงสุภาสินี เพิ่มทอง ม.2/10
32 20309 นายธนานพ ทับประโคน ม.4/5
33 20963 นางสาวณัฐชนก สาขา ม.4/6