ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17418 นางสาวสุภัทราวดี ใสสดศรี ม.6/3
2 17539 นางสาวกฤติยา คงเป็นนิจ ม.6/5
3 18762 นายจีรภัทร ยังวารี ม.4/5
4 18805 นางสาวอาริษา กูลเกาะ ม.4/5
5 18855 นางสาวอารญา กูลเกาะ ม.4/5
6 19654 เด็กหญิงเพชรนารี สิงห์โสภา ม.3/5