ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18648 นางสาวศุภากร จันทร์วงศ์ ม.4/8
2 18831 นางสาวจิรัชญา บุตรสืบสาย ม.4/5
3 18841 นางสาวปภาวรินท์ บุญสอน ม.4/5
4 18847 นางสาววรัญญา ผลบุญ ม.4/5
5 18850 นางสาวศศิญาณี ยอดเยี่ยมแกร ม.4/5
6 19413 เด็กหญิงกานต์ธิดา นวลสำลี ม.3/9
7 19422 เด็กหญิงรฐากานต์ หวังหมู่กลาง ม.3/9
8 19427 เด็กหญิงสุชัญญา แก้วคำ ม.3/9
9 19433 เด็กหญิงอรนลิน มีดก ม.3/9
10 19658 นางสาวพนิตพิชา พนารินทร์ ม.4/8