ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18637 นางสาววนิญา งาทอง ม.4/8
2 18644 นางสาวศริษา สุภิษะ ม.4/8
3 20891 นายธาวี ชาลีชาติ ม.4/8
4 20893 นายนครินทร์ ใจพินิจ ม.4/8
5 20898 นางสาวปาริฉัตร จีนเกา ม.4/8
6 20899 นางสาวปิยะธิดา หมู่โสภิญ ม.4/8
7 20901 นางสาวลักษิกา แพงมาก ม.4/8
8 20902 นางสาวศศิประภา นาราช ม.4/8
9 20903 นางสาวศศิวิมล สุกกูล ม.4/8
10 20978 นายอรรถพร มณีวงษ์ ม.4/8