ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18561 ปราชญ์ชยาพร บุญยิ่ง ม.4/9
2 18626 นายศิรวัฒน์ โพชน์ภักดี ม.4/9
3 18655 นางสาวสุชานันท์ เมากระมล ม.4/9
4 18661 นางสาวสุธิมนต์ ตรีกูล ม.4/9
5 18662 นางสาวสุนัฐดา เตียงแก้ว ม.4/9
6 18663 นางสาวสุนันทา เตียงแก้ว ม.4/9
7 18705 นางสาวอริยา ปะนันโต ม.4/9
8 19001 นส.วรรณษา อะมินรัมย์ ม.4/9
9 19068 เด็กชายวัชรพงศ์ โกยชัย ม.3/1
10 20910 นายเสกสันต์ ศรีสุพงษ์ ม.4/9
11 20911 นางสาวสุจินันท์ เคนดา ม.4/9
12 20912 นางสาวสุชานันท์ หล่าอ่อน ม.4/9
13 20913 นางสาวอชิรญา เขือรัมย์ ม.4/9
14 20915 นางสาวอภัสรา ศักดิ์วิเศษวัฒนา ม.4/9
15 20916 นางสาวอรวรรณ เย็นจอหอ ม.4/9
16 20917 นางสาวอัยยาวีร์ เจียชาลีคณาวุฒิ ม.4/9
17 20918 นางสาวอาทิตยา คงสวัสดิ์ ม.4/9