ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18408 นายศุภกิตติ์ ทำทวี ม.4/9
2 18410 นายสหภาพ ทาสีทอง ม.4/9
3 18411 นายสิทธิศักดิ์ แสนดี ม.4/9
4 18484 นายธีรวัฒน์ สวนพฤกษา ม.4/9
5 18604 นางสาวพิยดา นิรัมย์ ม.4/8
6 18613 นางสาวรดามณี ยอดนางรอง ม.4/8
7 18672 นายสุทิวัส พรมโสฬส ม.4/9
8 18733 นายวีระศักดิ์ ขุนญารัตน์ ม.4/9
9 18781 นางสาวชลธิชา ชะชางรัมย์ ม.4/3
10 18797 นางสาววริศรารัตน์ รัตนะสานนท์สกุล ม.4/5
11 18798 นางสาววิภาวรรณ หงศิริ ม.4/5
12 18806 นางสาวอินทิรา เมฆหมอก ม.4/5
13 18828 นายศุภวิชญ์ แสงรุ่ง ม.4/5
14 19301 เด็กชายสุทธิภัทร เสาทอง ม.3/7
15 19307 เด็กชายอดิเทพ สะทัศรัมย์ ม.3/7
16 19311 เด็กชายอนุสรณ์ สอนสุข ม.3/7
17 19316 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ชื่นพงษา ม.3/7
18 19318 เด็กชายอุทิศ ศิริหัตถ์ ม.3/7
19 19705 เด็กชายปัญญพนต์ บรรเทา ม.3/7
20 20065 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุยารัมย์ ม.2/8
21 20079 เด็กชายศราวุธ โชคไพบูลย์พันธ์ ม.2/9
22 20344 เด็กชายธนวินท์ สุโขพันธ์ ม.3/7