ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18650 นางสาวศุภาพิชญ์ ฉลวยแสง ม.4/10
2 18717 นายธนกร เชื้อสาทุม ม.4/10
3 18720 นายธนาดุลย์ สำเร็จไธสง ม.4/2
4 18771 นายภูมิภัทร บุตรสืบสาย ม.4/10
5 18774 นายศุภโชค ฤทธิ์พันธุ์ม่วง ม.4/10
6 20921 นายจิรพัฒน์ บุญส่ง ม.4/10
7 20927 นางสาวเจนจิรา พอกพูน ม.4/10
8 20928 นางสาวชมพูนุช มั่นน้อย ม.4/10