ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17807 นางสาวจิดาภา ศรียันต์ ม.5/3
2 17883 นางสาวนริสรา ศรีสุพงษ์ ม.5/3
3 17979 นางสาวสโรชา ดวงสูงเนิน ม.5/3
4 18004 นางสาวสุชาวดี ศรีพรม ม.5/3
5 18019 นางสาวอรวรรณ ฉ่ำโสฬส ม.5/9
6 18020 นางสาวอวัสดา เกตุใหม่ ม.5/9
7 18191 นางสาวพรรณิษา สุขล้ำเลิศ ม.5/2
8 18460 นางสาวแกมกาญจณ์ จันทร์อาหาร ม.4/2
9 18462 นางสาวขวัญฤดี เสกขา ม.4/10
10 18470 นางสาวจิราภรณ์ พุทธิชาติ ม.4/2
11 18540 นางสาวธนภรณ์ สดรุกขา ม.4/11
12 18628 นายศิรสิทธิ์ สิงห์ชาดา ม.4/10
13 18639 นางสาววรัทชยา สังขกุล ม.4/10
14 18653 นางสาวสายธาร สินสุพรรณ์ ม.4/2
15 18656 นางสาวสุชานันท์ พลประสิทธิ์ ม.4/2
16 18658 นางสาวสุทธวีร์ หนูช้างเผือก ม.4/11
17 18712 นางสาวอุษณีย์ น้อยโลมา ม.4/11
18 18759 นางสาวหรรษลักษณ์ คอนทอง ม.4/10
19 19275 เด็กหญิงวรรณพร โพธิสาร ม.3/6
20 19276 เด็กหญิงวรรณวิภา พังกระโทก ม.3/6
21 19277 เด็กหญิงวรรณิดา สิงห์เมืองพล ม.3/6
22 19299 เด็กหญิงสายรุ้ง ม่วงสำเภา ม.3/6
23 19356 เด็กชายวุฒิชัย จันทรังษี ม.3/8
24 19359 เด็กชายสุวิจักขณ์ เครืออยู่ ม.3/8
25 20226 นายธีรเมธ ศรีคำ ม.5/3
26 20317 นางสาวพัชรา สังข์ประเสริฐ ม.5/3