ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17279 นายพชรพงศธร เพ็ชรสูงเนิน ม.5/8