ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17266 นายนิวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ม.6/9
2 17270 นายปริเยศ เครือพันธ์ ม.6/9
3 17282 นางสาวนุสรา ยอดกล้า ม.6/4
4 17347 นางสาววรรณวิษา วงษ์หมั่น ม.6/4
5 17926 นางสาวพิชญาภา เติมทรัพย์ ม.5/1
6 18144 นางสาวศศิภัส สาเรรัมย์ ม.5/1
7 18403 นายรัชชานนท์ อาจอุดร ม.4/9
8 18471 นางสาวจิราวรรณ เจริญรัมย์ ม.4/11
9 18507 นางสาวณภัทร บุญประสิทธิ์ ม.4/11
10 18546 นางสาวนริศรา สินชัย ม.4/11
11 18550 นางสาวธัญญา ทิพย์อักษร ม.4/11
12 18687 นางสาวสุภัทรสร หอมชื่น ม.4/10
13 18693 นางสาวสุวิภาวรรณ บุญเรืองศรี ม.4/11
14 18699 นางสาวอนุธิดา แทนสา ม.4/4
15 18702 นางสาวอรพิมพ์ ฉ่ำโสฬส ม.4/4
16 18704 นางสาวอริยา แก้วกลม ม.4/11
17 19697 นางสาวนวรัตน์ เดชฉิมพลี ม.4/11
18 20063 เด็กหญิงปารดา ระยาย้อย ม.2/8
19 20180 เด็กชายอภิสิทธิ์ พินิจนาม ม.2/11
20 20906 นายสมพงษ์ ขันขวา ม.4/9
21 20909 นายสุริยะ นุ่มนวลศรี ม.4/9
22 20931 นายจตุรภัทร พรรสาง ม.4/11
23 20933 นายจีระศักดิ์ กิริมิตร ม.4/11
24 20938 นางสาวฐิติรัตน์ วงษ์สุวรรณ์ ม.4/11
25 20939 นางสาวณัฐิดา ภูอาลัย ม.4/11
26 20942 นางสาวดนุภา สีลำดวน ม.4/11
27 20944 นางสาวปณิดา ทายประโคน ม.4/11
28 20945 นางสาวพรรณษา เดียรประโคน ม.4/11
29 20946 นางสาวศิริภา รินทร์จันทร์ ม.4/11
30 20973 เด็กหญิงวริสรา ชูจันทร์ ม.2/8