ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17965 นางสาววรัญญา จูกูล ม.5/1
2 17976 นางสาวศิริรัตน์ จงชมผา ม.5/1
3 19024 นางสาวลลิตา สินธุรัตน์ ม.5/1
4 20210 นายปฏิวัติ สุขกูล ม.5/1