ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17833 นางสาวเจนจิรา หิมวรรณ ม.5/1
2 17836 นางสาวชนากานต์ แต้มทอง ม.5/1
3 17843 นางสาวชุติมา มูลสาร ม.5/1
4 17849 นางสาวณัฐวดี พนลำไย ม.5/1
5 17872 นายปฏิพน ไสวครบุรี ม.5/1
6 17878 นางสาวนพวรรณ ประทุมตรี ม.5/1
7 17885 นางสาวบัณฑิตา ศรีสง่า ม.5/1
8 17887 นางสาวปณิดา สกุลศรี ม.5/1
9 17892 นางสาวปริยากร แก้วหอม ม.5/1
10 17894 นางสาวปิยะดา อรรคโยโค ม.5/1
11 17896 นางสาวไปรยา บึ่งพรม ม.5/1
12 17922 นางสาวพริสา บุญพิรุณ ม.5/1
13 18006 นางสาวสุดารัตน์ นุโยค ม.5/1
14 18067 นางสาวฐิติรัตน์ บุญมามอญ ม.5/1
15 18079 นางสาวธีรดา จินพละ ม.5/2
16 18087 นางสาวพรนิภา จันทสิทธิ์ ม.5/1
17 18093 นางสาวพูนทรัพย์ สุริยันต์ ม.5/1
18 18097 นางสาววิมล นิยม ม.5/1
19 18101 นางสาวศุภัสสร เทียมกระโทก ม.5/2
20 18109 นางสาวโสรยา เรืองสว่าง ม.5/1
21 18161 นายทศพร ภักดีวุธ ม.5/1
22 18170 นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ดนัย ม.5/1
23 18173 นางสาวจีรณา ปลาน้อย ม.5/1
24 18182 นางสาวนภัสสร ประมวลมา ม.5/1
25 18194 นางสาวพุทธิดา ราศา ม.5/1
26 18197 นางสาวภัทรสุดา บุญมามอญ ม.5/1
27 20213 นางสาวภัทรมัย โสวัตร ม.5/1
28 20214 นางสาวเมธาวี บุญเลี้ยง ม.5/1
29 20215 นางสาวอัญมณี จึงมีชัย ม.5/1