ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17748 นายพีรพัฒน์ ลีหาญ ม.5/2
2 17763 นางสาวสุดารัตน์ สีไธสง ม.5/2
3 17844 นางสาวญดาพร เจตนา ม.5/2
4 17850 นางสาวณัฐวรรณ คุณล้าน ม.5/2
5 17853 นางสาวทิมาภรณ์ ใจหมั่น ม.5/2
6 17906 นายพิพัฒน์ จำปีกาง ม.5/2
7 17960 นางสาววชิรญาณ์ พนารินทร์ ม.5/2
8 18017 นางสาวอมรรัตน์ น้อยเกิดพะเนาว์ ม.5/2
9 18043 นายยศพร บุญเนตร ม.5/2
10 18047 นายวีรภัทร โพธิสาร ม.5/2
11 18053 นางสาวกษกร โกยชัย ม.5/2
12 18131 นางสาววรัญญา จ้อยหนองบัว ม.5/2
13 18149 นางสาวสิดาพร ภาษี ม.5/2
14 18150 นางสาวสุชัญญา ศรีสุข ม.5/2
15 18165 นายภควัต โยสาจันทร์ ม.5/2
16 20216 นายศุภกิตติ์ คะกะเนปะ ม.5/2
17 20218 นายสุทธิชัย บำรุงการ ม.5/2
18 20219 นางสาวเจนจิรา อุ่นเรือง ม.5/2
19 20220 นางสาวชลกร ยุวะกนิษฐ ม.5/2
20 20222 นางสาวไปรยา พรหมบุตร ม.5/2
21 20958 นางสาวกนกภรณ์ ฤทธิ์ศรี ม.5/2