ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17202 นางสาวชุติกาญจน์ อัปมะโน ม.6/4
2 17257 นางสาวนัชชา อยู่สุขดี ม.6/4
3 17369 นางสาววรัมพร สิงห์โสภา ม.6/4
4 17377 นางสาวศศิกานต์ จูกูล ม.6/4
5 17388 นางสาวสมจิตร ยินดีรัมย์ ม.6/4
6 18127 นางสาวรัตนา โพธิ์แก้ว ม.5/2
7 18137 นางสาววิภาดา พรมจวง ม.5/2
8 18448 นางสาวกัญญาณัฐ เศรษฐบุตร ม.4/6
9 18461 นางสาวขนิษฐา คุณชื่น ม.4/6
10 18463 นางสาวเขมจิรา จันทะคัด ม.4/6
11 18467 นางสาวจิตตาภา สร้างนา ม.4/2
12 19160 เด็กหญิงณัฏฐากร สมฉลาด ม.3/3
13 19167 เด็กหญิงธนัชชา ปาระบับ ม.3/3
14 19192 เด็กหญิงนลินนิภา พรสี่ ม.3/4
15 19200 เด็กหญิงปทิตตา ทวีกลาง ม.3/4
16 19210 เด็กหญิงพรพฤติกร ชินโคตร ม.3/4
17 19211 เด็กหญิงพัชราภรณ์ หวานเหนือ ม.3/4
18 19238 เด็กหญิงพิมพ์โสภา สุดช่อง ม.3/5
19 19375 เด็กหญิงนันทิชา สาแก้ว ม.3/8
20 19381 เด็กหญิงรุจิกานต์ จุไร ม.3/8
21 19385 เด็กหญิงวิริยาภรณ์ โพธิ์ไพ ม.3/8
22 19674 เด็กหญิงรพีภัทร พูนางแย้ม ม.3/3
23 20131 เด็กชายโรเบิร์ต จอห์น ยสัน ฮอสแซค ม.2/10
24 20146 เด็กหญิงณัฐวดี ประใจครบุรี ม.2/10