ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17876 นางสาวธิดารัตณา สำเร็จกิจ ม.5/3
2 17898 นายปกรณ์ เบื้องบน ม.5/3
3 17900 นายปิติภัทร โค้งอาภาส ม.5/3
4 17955 นายศราวุธ บุตรดีขันธ์ ม.5/3
5 18153 นางสาวโสภิตา กว้างสนิท ม.5/3
6 18155 นางสาวออมสิน อ่อนสี ม.5/3
7 18184 นางสาวนิติรัตน์ บุญหนัก ม.5/5
8 18193 นางสาวพิชญาภา ปัดคำ ม.5/5
9 18800 นางสาวศศิวิมล อาภรณ์รัตน์ ม.4/2
10 18839 นางสาวธัญญภรณ์ นาคาธร ม.4/2
11 20225 นายธนภูมิ ชำนาญเนาว์ ม.5/3
12 20227 นายเสฏฐวุฒิ ราฏธรรมา ม.5/3
13 20858 นายวสันต์ จูกูล ม.4/2