ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17286 นางสาวประภาพร ชื่นอารมณ์ ม.6/10
2 17288 นางสาวปรารถนา พรรษา ม.6/10
3 17291 นางสาวปัทติมาภร ศรีชมภู ม.6/10
4 17299 นางสาวพรรณพฤกษา ทันดี ม.6/10
5 17306 นายพันธวัช พบพร ม.6/10
6 17307 นายพีรพัฒน์ ต่วนพิมาย ม.6/10
7 17325 นางสาวพศิกา แก่นนวลศรี ม.6/10
8 17327 นางสาวพิยะดา ปัดสำราญ ม.6/10
9 17332 นางสาวภัทราพร ภาอ่อน ม.6/10
10 17340 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ดี ม.6/10
11 17365 นายศุภกิตติ์ พันธมาศ ม.6/10
12 17533 นายโภคิน โภคทรัพย์ ม.6/10
13 17721 นางสาวขนิษฐา ทองสาย ม.6/9
14 17738 นายธีระศักดิ์ พิมพา ม.5/4
15 17805 นางสาวจันทิวา เสาเกลียว ม.5/4
16 17834 นางสาวชนกนันท์ คำสุข ม.5/3
17 17838 นางสาวชนิภา รสหอม ม.5/4
18 17839 นางสาวชยานันต์ จันทะเสน ม.5/3
19 17851 นางสาวณันธพร ดวงนิล ม.5/3
20 17932 นางสาวมณีการ์ อภัยศรี ม.5/4
21 18283 นายพรรษา แสนกล้า ม.6/10
22 18311 นายรพีภัทร วงศ์เพ็ญ ม.6/10
23 18966 นางสาวจิรัชญา จิตไธสง ม.5/4
24 19003 นางสาวสุณิสา สมานราษฎร์ ม.5/9
25 19528 นางสาวรุ้งตะวัน บัวชุม ม.5/4
26 19640 นางสาววันวิสา จรเอ้กา ม.6/10
27 19644 นางสาวสุดารัตน์ ดำมีขาว ม.6/10
28 20221 นางสาวบุษยากร ชินโคตร ม.5/4
29 20345 นางสาวกิตติยา เมฆโซ่ ม.5/4
30 20346 นางสาวศิริกานตา ลำมะนา ม.5/4