ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17296 นางสาวพนิดา ทองทา ม.6/10
2 17386 นางสาวศุภิสรา อินกกผึ้ง ม.6/10
3 18642 นางสาววาสิณี ยวงกระโทก ม.4/6
4 20188 เด็กหญิงตะวันรัฐ กล่อมไธสง ม.2/11