ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17790 นางสาวกัญญาณัฐ สังวาลย์ ม.5/4
2 17797 นางสาวกัลยาณี ขวัญมงคล ม.5/4
3 17798 นางสาวกัลยาณี ผาสีดา ม.5/4
4 17801 นางสาวเกตุนิภา สุขจิตต์ ม.5/4
5 17880 นางสาวนันทิกานต์ จำเนียรกูล ม.5/4
6 17924 นางสาวพัชราภา สิงหรา ณ อยุธยา ม.5/4
7 17929 นางสาวภัคณภัทร นาวีสัมพันธ์ ม.5/4
8 17930 นางสาวภัททิรา อินทะ ม.5/4
9 17961 นางสาววนิสา ยะมูลณี ม.5/4
10 17968 นางสาววันวิดา กว้างพิมาย ม.5/4
11 17995 นายเสฏฐวิชญ์ ใสสดศรี ม.5/4
12 18423 นางสาวอิสริยาภรณ์ โพธิ์พยัคฆ์ ม.4/6
13 18451 นางสาวกัลยาณี ชื่นพงษา ม.4/6
14 18458 นางสาวเกตน์สิรี ลดกระโทก ม.4/6
15 18469 นางสาวจินห์นิภา ลาหนองแคน ม.4/6
16 19648 นายภานุรุจ จันทร์อยู่จริง ม.5/4
17 19662 นางสาวผักบุ้ง ศรีสุข ม.5/4
18 19663 นางสาวกุ้งนาง ศรีสุข ม.5/4
19 20031 เด็กชายกฤตย์กวินธร์ กิจทนิน ม.2/8
20 20035 เด็กชายจิรพัฒน์ เจริญรัมย์ ม.2/8
21 20048 เด็กชายรชต มากระจัน ม.2/8
22 20049 เด็กชายวัชระ ชินะประภา ม.2/8
23 20200 เด็กหญิงพัสตร์ภรณ์ สายพันธ์ ม.2/11
24 20349 นางสาวลัดดาลัลย์ เศษสุวรรณ์ ม.5/4
25 20356 นางสาวพรธิภา กระจ่างโพธิ์ ม.5/4
26 20853 นางสาวรุ่งทิวา ช่างไม้ ม.4/1