ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17793 นางสาวกัญญารัตน์ เมฆสว่าง ม.5/3
2 17804 นางสาวจันทัปปภา งึมประโคน ม.5/3
3 17806 นางสาวจิณห์นิภากัญจน์ ดีรักชาติ ม.5/3
4 17972 นางสาวศิรประภา ทัศนะ ม.5/3
5 18057 นางสาวขนิษฐา แสนประดิษฐ์ ม.5/5
6 18063 นางสาวชนันท์ญา สุดาปั่น ม.5/5
7 18065 นางสาวชนันภรณ์ ธิติรัตนโชติ ม.5/2
8 18069 นางสาวชนิสรา พระแก้ว ม.5/5
9 18075 นางสาวธันยชนก ศรีตะสังข์ ม.5/5
10 18091 นางสาวพัทริดา พันธ์หล่ำโส ม.5/3
11 18095 นางสาวภัทรวดี ดำศรี ม.5/5
12 18099 นางสาววิลาสินี วรรณกาล ม.5/5
13 18114 นายภูชิต นิดน้อย ม.5/5
14 18118 นายวัชรินทร์ สถานเถื่อน ม.5/5
15 18121 นายศุภสัณห์ ขันบุญ ม.5/5
16 18126 นางสาวระพีปาน บุญมามอญ ม.5/5
17 18129 นางสาวรุ่งนภา พูนผล ม.5/5
18 18132 นางสาววราภรณ์ พิมประโคน ม.5/5
19 18133 นางสาววราสิณี บุญประสาร ม.5/5
20 18135 นางสาววารุณี ภูมิศรีจันทร์ ม.5/5
21 18136 นางสาววิจิตรา ประสงค์ ม.5/5
22 18141 นางสาวศศิกานต์ แก้วไพฑูรย์ ม.5/5
23 18147 นางสาวศิริกาญจน์ เชนประโคน ม.5/5
24 18151 นางสาวสุชาวดี โคตรภูธร ม.5/5
25 18152 นางสาวสุดารัตน์ แก้วรากยาง ม.5/5
26 18162 นายทัภษพร พรหมมินทร์ ม.5/5
27 18171 นางสาวเขมจิรา คุณล้าน ม.5/5
28 18176 นางสาวชนิชา ก้องพิมาย ม.5/5
29 18187 นางสาวปวริศา สีดาชมภู ม.5/5
30 18315 นางสาวศิริวิมล เจียมสกุล ม.5/2
31 19667 นางสาววนัสนันท์ มณีแสง ม.5/3
32 20217 นายสมบัติ ชอบค้า ม.5/2