ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17207 นางสาวญาดา ฉำโสฬส ม.6/2
2 17334 นางสาวมนธกานต์ เหลากูล ม.6/2
3 17394 นายสิทธิกร พินิจนาม ม.6/1
4 17421 นางสาวสุภานัน เกษกุล ม.6/3
5 17507 นางสาววชิราภรณ์ แย้มวิเศษ ม.6/2
6 17508 นางสาววรรณา หงศิริ ม.6/2
7 17717 นางสาวสมฤทัย มะโนบาล ม.6/3
8 19095 เด็กชายชลสิทธิ์ กริตรัมย์ ม.3/2
9 19098 เด็กชายชินวัฒน์ สวยประโคน ม.3/2
10 19191 เด็กหญิงนลินทิพย์ นิยม ม.3/4
11 19207 เด็กหญิงปิยะรัตน์ ธรรมโรจน์ ม.3/4
12 19235 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ไวมาตย์ ม.3/5
13 19243 เด็กหญิงแพรวา เถาวัลย์ ม.3/5
14 19249 เด็กหญิงมนัสขวัญ พันธ์งาม ม.3/5
15 19542 นางสาวเกวลิน ผมธรรม ม.6/2
16 19546 นางสาวสุวรรณา มาโค ม.6/2
17 19687 เด็กชายสุทธิภานต์ อุดสืบ ม.3/2
18 20059 เด็กหญิงนันทิชา สุกเสกสันต์ ม.2/8
19 20061 เด็กหญิงเบญญาภา ขันบุตร ม.2/8
20 20989 ด.ช.ชลธิต เสนารินทร์ ม.3/2