ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17899 นายปิติกร ไกรสุข ม.5/6
2 20278 นางสาวมนัสนันท์ ชะนอมรัมย์ ม.5/8
3 20279 นางสาวยุพารัตน์ แก้วคูนอก ม.5/8
4 20281 นางสาววรรณพร คำปุย ม.5/8
5 20283 นางสาวศศิวิมล จะโรจน์รัมย์ ม.5/8
6 20284 นางสาวสมฤดี ถวิลรัมย์ ม.5/8